HomeRODO - RC Cloud

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RC Cloud sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Polnej 92, 62-800 Kalisz wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000350398, NIP: 6182112273, REGON: 301371858. Kontakt z Administratorem możliwy jest elektronicznie na adres e-mail: iodo@rccloud.pl lub listownie na adres Spółki.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym kontakt możliwy jest elektronicznie e-mail: iodo@rccloud.pllub pisemnie na adres Spółki – ul. Polna 92, 62-800 Kalisz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem, w związku ze złożonym w formularzu zapytaniem.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora
w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi księgowe, kadrowe, prawne lub doradztwa gospodarczego.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia udzielenia odpowiedzi lub do czasu cofnięcia zgody.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Adres
ul. Polna 92-96
62-800 Kalisz
Kontakt
+48 62 590 33 62
kontakt@rccloud.pl
Informacje o firmie
NIP: 61 82 112 273
REGON: 301 371 858